دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نتیجه ارزیابی فعالیت اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی

نتیجه ارزیابی فعالیت اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ توسط وزارت متبوع از پیوند زیر قابل دریافت است.

پیوست: دریافت فایل

پوسته Mission News توسط Compete Themes.