دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی

 برگزاری مرحله استانی پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی در سه رشته فیزیک،شیمی ، زیست شناسی سال سوم متوسطه  و آزمایشگاه علوم پایه دهم

در پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی) مرحله استانی( که در سه رشته فیزیک،شیمی ، زیست شناسی و آزمایشگاه علوم پایه دهم و با هدف ایجاد زمینه برای رشد و ارتقاء توانمندی های دانش آموزان ،ایجاد انگیزه جهت تقویت بنیه علمی دانش آموزان، ترویج فعالیت های آزمایشگاهی و دست ورزی های دبیران و دانش آموزان ،کسب دانش از راه مشاهده،کسب توانایی و مهارت پرسشگری در دنیای طبیعی و افزایش ارزش کار آزمایشگاهی،توجه به نکات ایمنی در حین انجام فعالیت های آزمایشگاهی وتقویت گزارش نویسی، ۲۴گروه سه نفره منتخب و شرکت کننده از ۶قطب آموزشی استان در محل پژوهش سرای دانش آموزی پویندگان آموزش وپرورش ناحیه یک زاهدان به رقابت پرداختند که در پایان ، در رشته زیست شناسی دانش آموزان شهرستان سراوان، در رشته های فیزیک و شیمی دانش آموزان ناحیه دو زاهدان ، در رشته آزمایشگاه علوم پایه دهم دانش آموزان ناحیه یک زاهدان عنوان اول را کسب نمودند.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.