دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

فیلم تدریس

تاریخ ۳ درس دهم مدرس آقای دکتر نادریان فر                      دریافت فایل

تاریخ معاصر درس۲۱ مدرس دکتر نادریان فر                       دریافت فایل

 

عربی پایه دوازدهم درس چهارم مدرس آقای رسول خمر           دریافت فایل

 

فیزیک۲تجربی،میدان مغناطیسی،مدرس مهندس حاجی آبادی                دریافت فایل

فیزیک پایه دوازدهم فصل۴،مدل اتمی مدرس مهندس حاجی آبادی         دریافت فایل

فیزیک پایه دوازدهم فصل۴،مدل فیزیک هسته ای، مدرس مهندس حاجی آبادی   دریافت فایل

 

زبان انگلیسی دوازدهم درس۳ گرامر مدرس دکتر عباسی             دریافت فایل

زبان انگلیسی پایه دوازدهم درس۳ مدرس دکتر عباسی                 دریافت فایل

زبان انگلیسی دوازدهم درسWRITING3 مدرس دکتر عباسی     دریافت فایل

 

زبان پایه دوازدهم،نکات کلیدی کنکوری،مدرس خانم دکتر هومن    دریافت فایل

حسابداری کاردانش فصل۹حسابداری تکمیلی مدرس خانم مهندس شکری  دریافت فایل

 

فلسفه پایه دوازدهم درس۱۰مدرس خانم دکتر حیدری امین           دریافت فایل

فلسفه پایه دوازدهم درس ۱۱ مدرس خانم پروین                        دریافت فایل

فلسفه پایه دوازدهم درس۹ مدرس خانم پروین                           دریافت فایل

 

شیمی پایه دوازدهم فصل۴مدرس مهندس بادینی                        دریافت فایل

 

جامعه شناسی۳ دوازدهم درس ۸ هویت سیاسی،مدرس خانم مشکی     دریافت فایل

 

فیزیک دوازدهم فصل چهارم تجربی پنجم ریاضی فیزیک قسمت اول مدرس مهندس یادگارزایی      دریافت فایل

فیزیک دوازدهم فصل چهارم تجربی پنجم ریاضی فیزیک قسمت دوم مدرس مهندس یادگارزایی       دریافت فایل

فیزیک دوازدهم فصل چهارم تجربی پنجم ریاضی فیزیک قسمت سوم مدرس مهندس یادگارزایی      دریافت فایل

فیزیک دوازدهم فصل چهارم تجربی پنجم ریاضی فیزیک قسمت چهارم مدرس مهندس یادگارزایی    دریافت فایل

 

دینی پایه دوازدهم درس نهم مدرس خانم پارسا                        دریافت فایل

دینی پایه دوازدهم درس دهم مدرس خانم پارسا                       دریافت فایل

 

ریاضی پایه نهم فصل۷قسمت اول مدرس آقای باقری                 دریافت فایل

ریاضی پایه نهم فصل۷قسمت دوم مدرس آقای باقری                 دریافت فایل

ریاضی پایه نهم فصل۷قسمت سوم مدرس آقای باقری                دریافت فایل

 

ریاضی پایه نهم فصل۸درس۱مدرس آقای جعفری نیا                 دریافت فایل

ریاضی پایه نهم فصل۸ درس۲ مدرس آقای جعفری نیا               دریافت فایل

ریاضی پایه نهم فصل۸درس۳ مدرس آقای جعفری نیا                دریافت فایل

 

ریاضی پایه هفتم فصل۷درس توان قسمت اول مدرس خانم اله دینی    دریافت فایل

ریاضی پایه هفتم فصل۷ درس توان قسمت دوم مدرس خانم اله دینی    دریافت فایل

ریاضی پایه هفتم،فصل۷،جذر،مدرس خانم اله دینی                         دریافت فایل

 

مطالعات درس۱۹ پایه نهم مدرس خانم زارع جوان                   دریافت فایل

مطالعات درس۲۰ پایه نهم مدرس خانم احمدی                          دریافت فایل

مطالعات درس۲۱ پایه نهم مدرس خانم نامجو                           دریافت فایل

مطالعات درس۲۲پایه نهم مدرس خانم دروهی                          دریافت فایل

 

جغرافیا پایه دوازدهم درس۵ مدرس خانم کیانی قلعه نو               دریافت فایل

 

ادبیات پایه دوازدهم درس ۱۱مدرس استاد زینلی                      دریافت فایل

 

فلسفه پایه یازدهم انسانی درس دهم مدرس اقای خاکدان            دریافت فایل

 

اقتصاد پایه دهم انسانی فصل دوم قسمت اول                         دریافت فایل

اقتصاد پایه دهم انسانی فصل دوم قسمت دوم                         دریافت فایل

اقتصاد پایه دهم انسانی،فصل۱بخش۵قسمت اول مدرس خانم راشکی   دریافت فایل

اقتصاد پایه دهم انسانی،فصل۱بخش۵قسمت دوم مدرس خانم راشکی   دریافت فایل

 

درس دوم ریاضی وآمار ۳- مدرس دکتر مهدی روناسی          دریافت فایل

ریاضی دوازدهم فصل۲ درس۴ حسابان، مدرس دکتر روناسی دریافت فایل

فصل۶-ریاضی دهم تجربی وریاضی-مدرس دکتر روناسی      دریافت فایل

 

هندسه ۳ رشته ریاضی، قسمت اول مدرس آقای ملازهی         دریافت فایل

هندسه۳ ، رشته ریاضی قسمت دوم مدرس آقای ملازهی          دریافت فایل

 

عربی پایه دوازدهم درس ۵ رشته انسانی مدرس آقای شفیعی    دریافت فایل

 

 زبان پایه نهم درس پنجم مدرس استاد بهرادفر                     دریافت فایل

 

عربی پایه نهم درس۹،مدرس آقای کیانی                             دریافت فایل

عربی پایه هفتم درس۱۰،مدرس آقای کیانی                          دریافت فایل

 

جامعه شناسی درس  پایه۱۱دهم مدرس آقای بخشانی               دریافت فایل

جامعه شناسی درس ۱۲پایه دهم مدرس آقای بخشانی               دریافت فایل

جامعه شناسی درس۱۲ پایه یازدهم،مدرس آقای بخشانی           دریافت فایل

 

علوم تجربی پایه نهم فصل۱۴ مدرس اقای خالد هاشمزهی               دریافت فایل

علوم تجربی پایه هفتم فصل۱۱ مدرس آقای عبدالقادر جهاندیده          دریافت فایل

 

کار و فناوری پایه نهم بازیهای رایانه ای،مدرس خانم پناهی         دریافت فایل

کار و فناوری پایه نهم رشد و پایش تکامل،مدرس خانم سوداگر     دریافت فایل

 

فرهنگ وهنر پایه نهم تدریس نقاشی خط، گروه فرهنگ وهنر استان        دریافت فایل

 

ریاضی دوازدهم کاربرد_مشتق_قسمت۱مدرس آقای علی اکبرحسینی      دریافت فایل

ریاضی دوازدهم کاربرد_مشتق_قسمت۲مدرس آقای علی اکبرحسینی      دریافت فایل

ریاضی دوازدهم کاربرد_مشتق_قسمت۳ مدرس آقای علی اکبرحسینی     دریافت فایل

 

زیست دهم، فصل ۶ مدرس خانم پودینه                      دریافت فایل

زیست دهم گفتار۲ کلانشیم، مدرس خانم پودینه               دریافت فایل

زیست دهم،گفتار۳مریست پسین،مدرس خانم پودینه             دریافت فایل

زیست دهم گفتار۳مریست پسین تا پایان، مدرس خانم پودینه     دریافت فایل

 

زیست دوازدهم، گفتار یک فصل هشتم زیست شناسی ۳ مدرس خانم روشندل     دریافت فایل

زیست دوازدهم، گفتار دوم فصل هشتم زیست شناسی ۳ مدرس خانم روشندل      دریافت فایل

زیست دوازدهم گفتار سوم فصل هشتم زیست شناسی ۳ مدرس خانم روشندل      دریافت فایل

زیست دوازدهم گفتار اول فصل هفت زیست شناسی ۳مدرس خانم روشندل        دریافت فایل

زیست دوازدهم گفتار دوم فصل هفت زیست شناسی۳، مدرس خانم روشندل       دریافت فایل

زیست دوازدهم گفتار سوم فصل هفت زیست شناسی۳ – مدرس خانم روشندل     دریافت فایل

 

زیست یازدهم فصل۸ قسمت اول،مدرس خانم مرادی           دریافت فایل

زیست یازدهم فصل ۸قسمت دوم،مدرس خانم مرادی           دریافت فایل

زیست یازدهم فصل۸ قسمت سوم،مدرس خانم مرادی          دریافت فایل

زیست یازدهم فصل۸ قسمت چهارم،مدرس خانم مرادی       دریافت فایل

زیست یازدهم فصل۸ قسمت پنجم،مدرس خانم مرادی          دریافت فایل

زیست یازدهم فصل۸ قسمت ششم،مدرس خانم مرادی         دریافت فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.