دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

فیلم های آموزشی متوسطه اول

                  فیلم های آموزشی تو لید شده در شهریور و مهر ماه۹۹

                                         ( متوسطه دوره اول)

 

ریاضی پایه نهم- درس۱، مدرس آقای جعفری نیا       دریافت فایل

ریاضی پایه نهم- درس۳،مدرس آقای جعفری نیا        دریافت فایل

علوم تجربی پایه نهم فصل اول قسمت اول، مدرس آقای حیدری نیا      دریافت فایل

علوم تجربی پایه نهم ، فصل اول، قسمت دوم،مدرس اقای حیدری نیا    دریافت فایل

علوم تجربی پایه هشتم-فصل۳-قسمت اول، مدرس آقای حیدری نیا     دریافت فایل

علوم تجربی پایه هشتم-فصل۳-قسمت دوم، مدرس آقای حیدری نیا      دریافت فایل

 

مجموعه آزمایشات علوم تجربی پایه هفتم بخش۱              دریافت فایل

مجموعه آزمایشات علوم تجربی پایه هفتم بخش۲              دریافت فایل

مجموعه آزمایشات درس علوم تجربی پایه هشتم         دریافت فایل

مجموعه آزمایشات درس علوم تجربی پایه نهم            دریافت فایل

مطالعات اجتماعی پایه هشتم-درس۱۹ مدرس خانم احمدی              دریافت فایل

مطالعات اجتماعی پایه هشتم-درس ۲۰ مدرس خانم دروهی            دریافت فایل

مطالعات اجتماعی پایه هشتم-درس۲۱ مدرس خانم نامجو               دریافت فایل

 

زبان انگلیسی پایه نهم-درس اول-قسمت اول،مدرس آقای بهرادفر         دریافت فایل

زبان انگلیسی پایه نهم-درس اول-قسمت دوم،مدرس اقای بهرادفر         دریافت فایل

 

 زبان پایه نهم درس پنجم مدرس استاد بهرادفر                     دریافت فایل

 

عربی پایه نهم درس اول(المعجم و متن) ، مدرس آقای کیانی      دریافت فایل

عربی پایه نهم درس اول بخش تمارین، مدرس آقای کیانی          دریافت فایل

عربی پایه نهم درس دوم (المعجم و متن) ، مدرس آقای کیانی              دریافت فایل

عربی پایه نهم درس دوم تمارین، مدرس آقای کیانی                          دریافت فایل

عربی نهم درس سوم (المعجم و متن) ، مدرس آقای کیانی          دریافت فایل

عربی پایه نهم درس سوم تمارین ، مدرس آقای کیانی               دریافت فایل

 

آمادگی دفاعی پایه نهم درس ۱۱،قسمت۱، مدرس آقای شیوانسب       دریافت فایل

آمادگی دفاعی پایه نهم درس۱۱، قسمت۲، مدرس آقای شیوانسب       دریافت فایل

 

عربی پایه هفتم درس دوم بخش۱، مدرس آقای کیانی      دریافت فایل

عربی پایه هفتم درس دوم بخش۲، مدرس آقای کیانی      دریافت فایل

عربی پایه هفتم درس دوم بخش۳، مدرس آقای کیانی      دریافت فایل

عربی پایه هفتم-درس دوم-بخش اول، مدرس آقای کیانی          دریافت فایل

عربی پایه هفتم درس اول-بخش سوم، مدرس آقای کیانی         دریافت فایل

 

پیام های آسمان پایه نهم،درس اول،مدرس خانم نظام دوست     دریافت فایل

پیام های آسمان پایه نهم درس دوم،مدرس خانم نظام دوست     دریافت فایل

 

کار و فناوری پایه نهم-پودمان الگوریتم، مدرس خانم پناهی          دریافت فایل

کار و فناوری-پایه نهم-پودمان ساز و کار، مدرس خانم شهرکی     دریافت فایل

 

ریاضی پایه نهم فصل۷قسمت اول مدرس آقای باقری                 دریافت فایل

ریاضی پایه نهم فصل۷قسمت دوم مدرس آقای باقری                 دریافت فایل

ریاضی پایه نهم فصل۷قسمت سوم مدرس آقای باقری                دریافت فایل

 

ریاضی پایه نهم فصل۸ بخش۱مدرس آقای جعفری نیا                 دریافت فایل

ریاضی پایه نهم فصل۸ بخش۲ مدرس آقای جعفری نیا               دریافت فایل

ریاضی پایه نهم فصل۸ بخش۳ مدرس آقای جعفری نیا                دریافت فایل

 

مطالعات درس۱۹ پایه نهم مدرس خانم زارع جوان                   دریافت فایل

مطالعات درس۲۰ پایه نهم مدرس خانم احمدی                          دریافت فایل

مطالعات درس۲۱ پایه نهم مدرس خانم نامجو                           دریافت فایل

مطالعات درس۲۲پایه نهم مدرس خانم دروهی                          دریافت فایل

 

کار و فناوری پایه نهم بازیهای رایانه ای،مدرس خانم پناهی         دریافت فایل

کار و فناوری پایه نهم رشد و پایش تکامل،مدرس خانم سوداگر     دریافت فایل

 

فرهنگ وهنر پایه نهم تدریس نقاشی خط، گروه فرهنگ وهنر استان        دریافت فایل

 

فیلم های تدریس پایه هفتم و هشتم با مشارکت مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک زاهدان

 

ادبیات فارسی پایه هفتم، درس اول بخش دوم، مدرس آقای هدایتی فر    دریافت فایل 

ادبیات فارسی پایه هفتم، درس اول، بخش اول، مدرس آقای هدایتی فر   دریافت فایل

 

علوم تجربی، پایه هفتم، فصل اول، مدرس آقای رضوانی     دریافت فایل

علوم تجربی، پایه هفتم، فصل دوم،بخش اول مدرس آقای ضوانی      دریافت فایل

علوم تجربی،پایه هفتم، فصل دوم، بخش۲، مدرس اقای رضوانی       دریافت فایل

 

عربی پایه هفتم ، درس اول ، بخش اول، مدرس آقای کیانی      دریافت فایل

عربی پایه هفتم،درس اول، بخش دوم، مدرس آقای کیانی         دریافت فایل

عربی پایه هفتم، درس اول، بخش سوم، مدرس آقای کیانی       دریافت فایل

ریاضی پایه هفتم فصل اول، بخش۱، مدرس آقای رنجبر        دریافت فایل

ریاضی پایه هفتم، فصل اول، بخش۲، مدرس اقای رنجبر       دریافت فایل

 

عربی پایه نهم درس سوم بخش۱، مدرس آقای کیانی           دریافت فایل

عربی پایه نهم درس سوم بخش۲، مدرس آقای کیانی           دریافت فایل

 

عربی پایه هفتم، درس دوم بخش۲، مدرس آقای کیانی          دریافت فایل

عربی پایه هفتم درس دوم بخش۳، مدرس آقای کیانی           دریافت فایل

 

ریاضی پایه هفتم، فصل ۲، مدرس آقای رنجبر              دریافت فایل

 

مطالعات اجتماعی، پایه هفتم ، فصل اول بخش۲، مدرس آقای سعادتیان      دریافت فایل

مطالعات اجتماعی، پایه هفتم فصل اول، بخش۱، مدرس آقای سعادتیان       دریافت فایل

 

زبان انگلیسی پایه هفتم، درس دوم، بخش۱، مدرس آقای خزاعی            دریافت فایل

زبان انگلیسی پایه هفتم، درس اول، بخش۲، مدرس آقای خزاعی            دریافت فایل

 

زبان انگلیسی پایه هفتم، درس۱،بخش۱، مدرس آقای خزاعی                دریافت فایل

زبان انگلیسی پایه هفتم، درس دوم، بخش۲، مدرس آقای خزاعی            دریافت فایل

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.