دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

اداره تکنولوژی استان

بارم بندی دروس متوسطه نظری ،پیش دانشگاهی و سوم متوسطه  سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دریافت فایل

بارم بندی دروس پایه دهم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دریافت فایل

بارم بندی دروس متوسطه دوره اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دریافت فایل

شیوه نامه کیفیت بخشی به علوم انسانی  سال تحصیلی ۹۵-۹۴(جشنواره ملا صدرا)  دریافت فایل

شیوه نامه جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی ۹۵-۹۴              دریافت فایل

لیست سرگروه های آموزشی متوسطه استان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴   دریافت فایل

جدول تشکیل جلسات و کارگاه های آموزشی سال تحصیلی ۹۵-۹۴       دریافت فایل

فرم ارزیابی از فعالیت گروه های آموزشی

جشنواره ملا صدرا

مشخصات سرگروه های استانی

ساعت اختصاص یافته به فعالیت گروه هادر سال تحصیلی ۹۴-۹۳

زمانبندی برگزاری  جلسات و کارگاه ها

پایگاه بهداشتی تغذیه سالم

ارزیابی پایگاه کیفیت بخشی از فعالیت گروه ها

تدوین برنامه عملیاتی مدیران

مجوز ضمن خدمت کارگاه آموزشی

 دستور العمل ارزشیابی مستمر

دستور العمل جامع گروه های

پوسته Mission News توسط Compete Themes.